Informacja o realizowanej strategii podatkowej

MB Motors sp. z o.o.

Sprawozdanie za 2022 r.

Grudzień 2023 r.

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

 • MB Motors sp. z o.o. (dalej: MB Motors lub Spółka) prowadzi działalność jako autoryzowany dealer i podmiot prowadzący autoryzowany serwis samochodów marki Mercedes Benz. Spółka należy do grupy kapitałowej Emil Frey, w której podmiotem dominującym na terytorium Polski jest Emil Frey Polska sp. z o.o. Oprócz Spółki, Grupa skupia również inne podmioty działające w branży motoryzacyjnej.
 • Zgodnie z polityką przyjętą przez Grupę i Spółkę, zgodne z przepisami prawa podatkowego realizowanie zobowiązań podatkowych stanowi istotny element strategii biznesowej i jest wyrazem odpowiedzialności społecznej podmiotów należących do Grupy. W swojej działalności Spółka dąży do maksymalizacji realizowanych przychodów z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz z uwzględnieniem swojej roli jako podatnika i płatnika podatków.
 • W 2022 r. Spółka nie odczuwała już wpływu pandemii COVID 19 na swoją działalność, co przełożyło się również na wynik finansowy. Wynik finansowy brutto Spółki za 2022 r. wyniósł 18,73 mln zł.
 • Zarządzanie przez Spółkę w 2022 r. wykonywaniem obowiązków podatkowych oparte było o zestaw pisemnych procedur i instrukcji regulujących zasady prowadzenia działalności przez poszczególne Działy Spółki. Stosowanie przedmiotowych procesów i procedur pozwoliło na prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych Spółki na terytorium Polski. W związku z prowadzoną działalnością w 2022 r. Spółka działała jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku akcyzowego , a także podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Spółka pełniła również rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a także wypełniała obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji, przygotowywania dokumentacji oraz składania wymaganych informacji i zeznań, wynikające z przepisów prawa podatkowego.
 • 2. WPROWADZENIE

  MB Motors sp. z o.o. (dalej: MB Motors lub Spółka) przedstawia poniżej informację o strategii podatkowej realizowanej w 2022 r., o której mowa w art. 27c ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). Informacja o strategii podatkowej zawiera informacje wymagane zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT, tj. w szczególności:

  1) informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, a także dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

  2) informacje dotyczące realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą,

  3) informacje o:

  a. transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,

  b. planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych,

  4) informacje o złożonych przez Spółkę w 2022 r. wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej,

  5) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych we właściwych przepisach prawa podatkowego.

  Informacja o realizowanej strategii podatkowej nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

  3. STRATEGIA PODATKOWA A STRATEGIA BIZNESOWA SPÓŁKI

  MB Motors jest częścią Grupy Emil Frey Polska, skupiającą podmioty prowadzące działalność w branży motoryzacyjnej, będącą częścią międzynarodowego koncernu Emil Frey. Spółka prowadzi działalność jako autoryzowany dealer i podmiot prowadzący autoryzowany serwis pojazdów marki Mercedes Benz w oparciu o stosowną umowę dealerską zawartą z importerem. Działalność ta obejmuje sprzedaż i serwis samochodów osobowych, dostawczych i kamperów, prowadzoną poprzez sieć salonów i serwisów zlokalizowanych w trzech lokalizacjach w Polsce – w Piasecznie, Jankach i Poznaniu. Działalność MB Motors obejmuje zarówno sprzedaż samochodów nowych, jak i używanych, sprzedaż części zamiennych, serwis, konserwację i naprawy pojazdów marki Mercedes Benz, świadczenie usług blacharsko – lakierniczych, a także pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeń komunikacyjnych.

  W efekcie prowadzonej działalności za 2022 r. Spółka wykazała zysk brutto w wysokości 18,73 mln zł, przy czym w trakcie 2022 r. Spółka nie odczuwała już wpływu pandemii Covid-19 na swoją działalność.

  Cele biznesowe realizowane były przez Spółkę w 2022 r. z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, a także z poszanowaniem zobowiązań Spółki jako podatnika i płatnika, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i ich wykładni. W swojej działalności Spółka wyklucza możliwość podejmowania działań, które miałyby cel wyłącznie podatkowy, nie zaś ekonomiczny i biznesowy – w szczególności wykluczone są jakiekolwiek działania, których celem byłaby głównie bądź wyłącznie optymalizacja podatkowa. Prowadząc działalność gospodarczą Spółka podejmuje wszelkie dostępne działania, aby działalność ta była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i ich wykładnią. W tym celu m.in.:

 • Spółka i jej pracownicy kierują się zestawem sformalizowanych procedur i procesów regulujących poszczególne aspekty działania Spółki, a także zmierzających do prawidłowego i terminowego realizowania obowiązków podatkowych;
 • Spółka dochowuje należytej staranności w szczególności w relacjach ze swoimi kontrahentami, w tym stosuje zasady dostosowanej do ryzyka analizy kontrahentów, z którymi współpracuje, w tym przede wszystkim potencjalnych dostawców;
 • podejmując nowe, nietypowe dla działalności Spółki działania, MB Motors poddaje je analizie prawnej i podatkowej, a w razie istnienia jakichkolwiek wątpliwości co do skutków podatkowych – ocenie przez zewnętrznych doradców podatkowych bądź organy podatkowe w drodze interpretacji indywidualnej;
 • Spółka zapewnia swoim pracownikom możliwość merytorycznego rozwoju, a także zasoby i narzędzia niezbędne dla prawidłowego i terminowego wypełniania obowiązków podatkowych;
 • Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje poziom i charakter ryzyk właściwych dla branży, w której działa, oraz potencjalne obszary działalności, w których takie ryzyka mogą wystąpić, w celu zapobiegania im;
 • Dokonując transakcji z podmiotami powiązanymi Spółka kieruje się zasadami rynkowymi i zapewnia zgodność ich dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie transakcje z podmiotami powiązanymi są dokonywane wyłącznie w celach ekonomicznych.
 • 4. PROCESY I PROCEDURY STOSOWANE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PODATKOWEGO

  Prawidłowe określanie i terminowe realizowanie należności publicznoprawnych, a także wypełnianie innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego (informacyjnych, ewidencyjnych i dokumentacyjnych), stanowi istotny element działalności Spółki i jest wyrazem realizacji w praktyce zasad odpowiedzialności społecznej. Proces zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych jest realizowany z udziałem wszystkich pracowników Spółki, stosownie do ich zadań i zakresu odpowiedzialności. Z tych względów, Zarząd Spółki dokłada starań, by pracownicy znali i dochowywali staranności w stosowaniu procedur funkcjonujących w Spółce, zarówno tych regulujących obowiązki przypisane do swoich stanowisk pracy, jak i o charakterze ogólnym. W związku ze skalą prowadzonej działalności i potrzebą zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta, Spółka wdrożyła i stosuje szereg pisemnych procedur, określających szczegółowe zasady postępowania w głównych aspektach działalności MB Motors, wpływających pośrednio bądź bezpośrednio na rozliczanie zobowiązań publicznoprawnych Spółki. Zgodność działań Spółki z przepisami prawa podatkowego zapewniana jest dzięki współistnieniu poniższych elementów:

 • kompleksowemu uregulowaniu poszczególnych aspektów działalności Spółki, w tym w obszarze podatkowym, w formie procedur i instrukcji wewnętrznych; określają one zasady postępowania poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki w głównych obszarach jej działalności oraz wymogi dokumentacyjne z tymi działaniami związane, ale także koncentrują się na prawidłowym i terminowym realizowaniu zobowiązań podatkowych,
 • systemie finansowo – księgowym i aplikacjach dostosowanych do wymogów księgowych i podatkowych działalności prowadzonej przez Spółkę,
 • doświadczeniu, wiedzy i kompetencji pracowników Spółki oraz zapewnieniu ich ciągłego rozwoju,
 • funkcjach kontrolnych (audyt wewnętrzny) pełnionych w ramach nadzoru właścicielskiego w ramach Grupy Emil Frey, ukierunkowanych na identyfikację obszarów, w których mogą zaistnieć ryzyka biznesowe i finansowe, a także
 • monitorowaniu i identyfikowaniu potencjalnych ryzyk podatkowych, w tym we współpracy z zewnętrznymi doradcami podatkowymi bądź organami podatkowymi w drodze interpretacji indywidualnej.
 • 4.1 Procedury i instrukcje stosowane przez Spółkę

  W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klientów, podstawowe aspekty działalności Spółki są uregulowane w formie sformalizowanych procedur, regulujących działania biznesowe MB Motors. Ponadto, Spółka stosuje szereg procesów i procedur wprost regulujących jej obowiązki w zakresie rozliczeń podatkowych. Z tej perspektywy, na kluczowe procedury i procesy stosowane przez Spółkę w 2022 r. składały się:

  (i) Procedury biznesowe

  Główne aspekty działalności Spółki, w tym np. sprzedaż samochodów nowych, zakup i sprzedaż samochodów używanych, przyjęcie pojazdu do serwisu i wykonanie usług serwisowych, świadczenie usług blacharsko – lakierniczych, sprzedaż części zamiennych oraz pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeń komunikacyjnych, zostały szczegółowo rozpisane i uregulowane w każdym istotnym kroku. Mimo iż procedury te regulują w pierwszym rzędzie zasady działań biznesowych Spółki, zawierają również szereg elementów składających się pośrednio lub bezpośrednio na system zarządzania podatkowego w Spółce. W szczególności, działając w oparciu o te procedury w 2022 r. pracownicy Spółki przestrzegali wymagań w zakresie m.in.:

 • prawidłowego dokumentowania czynności podejmowanych w ramach działalności gospodarczej, w tym dokumentowania sprzedaży i zakupu pojazdów, dostaw towarów do innych państw członkowskich UE, wydania pojazdów dla potrzeb przeprowadzenia jazd testowych i odzwierciedlenia tego w ewidencji przebiegu pojazdu, a także świadczenia usług przez Spółkę,
 • należytej staranności w doborze kontrahentów biznesowych, w tym poprzez wielostopniową weryfikację ich rzetelności, służącej zarówno ograniczeniu ryzyka finansowego po stronie MB Motors, jak i wyeliminowaniu potencjalnych ryzyk podatkowych wynikających ze współpracy z nierzetelnym kontrahentem; w ramach tego procesu weryfikacji podlegają dokumenty rejestrowe kontrahentów, składane przez nich sprawozdania finansowe, wykazywane w nich dane finansowe, potwierdzany jest fakt ich rejestracji jako podatników VAT, a także brak wykazywania przez nich zaległości z tytułu podatków i składek na ZUS;
 • dokumentowania zawieranych transakcji w oparciu o pisemne zamówienia, zlecenia i umowy oraz stosowania ustandaryzowanych wzorów zamówień i umów dla poszczególnych transakcji zawieranych w ramach prowadzonej działalności, co pozwala na stosowanie do nich ustalonych procesów księgowych i podatkowych, ograniczających ryzyko błędów;
 • ustalonych zasad, momentów i zakresu dokumentowania poszczególnych typów transakcji zawieranych przez Spółkę, w tym np. świadczenia usług serwisowych, blacharsko – lakierniczych czy sprzedaży pojazdów.
 • (ii) Procedury i procesy administracyjne, finansowe, księgowe i podatkowe

  Prawidłowość rozliczeń podatkowych MB Motors w 2022 r. wspierana była poprzez fakt, iż pracownicy Spółki stosowali się w swoich działaniach do procedur i utrwalonych procesów regulujących nie tylko poszczególne aspekty działalności operacyjnej, ale także pozostałe, wewnętrzne sfery działalności stacji dealerskiej i serwisowej. Na procedury i procesy te składały się między innymi:

 • Regulacje w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów księgowych w ramach Spółki, które nakładają obowiązki w zakresie odpowiedniego dokumentowania wydatków, tak by w odniesieniu do każdego wydatku ponoszonego przez Spółkę był jednoznacznie identyfikowany jego cel biznesowy. Regulacje te zakładają również weryfikację dokumentów od strony ich zgodności podmiotowej i przedmiotowej, tj. potwierdzenia, że dany dokument wystawiony został przez podmiot, który był faktycznym dostawcą towarów bądź usługodawcą, oraz, że świadczenie dokumentowane fakturą zostało faktycznie wykonane w sposób rzetelny. Ponadto, zakładają one wielostopniową weryfikację i zatwierdzenie ponoszonych przez Spółkę wydatków, co służy nie tylko ochronie aktywów MB Motors, ale też eliminuje ryzyko ponoszenia wydatków, za którymi nie stałoby faktyczne nabycie towarów bądź usług niezbędnych z perspektywy funkcjonowania Spółki.
 • Wytyczne w zakresie zawierania umów i doboru kontrahentów – dzięki stosowaniu ich w praktyce eliminowane jest ryzyko współpracy z kontrahentami, których rzetelność, w tym również w zakresie rozliczania zobowiązań podatkowych, mogłaby być kwestionowana, a także ryzyko dokonywania przez Spółkę zakupów towarów bądź usług o znacznej wartości bez zawarcia stosownych umów w tym zakresie.
 • Regulaminy wewnętrzne dotyczące samochodów, nakładające szereg obowiązków i obostrzeń na pracowników mających dostęp do pojazdów zastępczych, demonstracyjnych i używanych, nabytych wyłącznie w celu ich dalszej odprzedaży. Stosowanie regulaminów i sprawowanie nadzoru nad ich realizacją w praktyce, zapewniają, że poszczególne grupy pojazdów wykorzystywane są przez Spółkę wyłącznie dla potrzeb jej działalności gospodarczej, przy czym istnieje również grupa pojazdów wykorzystywanych do celów tzw. mieszanych. Zakresy obowiązków przewidzianych w regulaminach oraz metody ich stosowania dostosowane są do poszczególnych grup pojazdów, uniemożliwiające wykorzystanie ich dla innych potrzeb niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem tej grupy pojazdów, które z założenia mogą być wykorzystywane w sposób tzw. mieszany, i wobec których MB Motors stosuje ograniczenia wynikające z przepisów prawa podatkowego.
 • Procedury w zakresie MDR, zgodnie z którymi Spółka nie podejmuje działań, które nie miałyby uzasadnienia ekonomicznego i nie wiązały się z realizacją celów biznesowych Spółki, lecz służyłyby jedynie (bądź głównie) osiągnięciu korzyści podatkowych. Spółka nie propaguje również i nie proponuje tego rodzaju działań innym podmiotom – istniejące procedury zakazują pracownikom Spółki podejmowania jakichkolwiek działań czy oferowania jakichkolwiek rozwiązań, które nosiłyby znamiona schematów podatkowych.
 • Instrukcje w zakresie zasad funkcjonowania recepcji, obsługi kas fiskalnych oraz ochrony wartości pieniężnych i inne – w celu zabezpieczenia i ochrony majątku Spółki, MB Motors stosuje ścisłe zasady obrotu gotówkowego, przechowywania środków pieniężnych, a także dokumentowania wpływu i wypływu gotówki oraz rozliczalności. W związku z dokonywaniem sprzedaży m.in. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, Spółka dopełnia obowiązków w zakresie ewidencji sprzedaży na rzecz tych osób za pomocą kas rejestrujących, a także informuje pracowników o obowiązkach związanych z tą ewidencją, wynikających z przepisów prawa. Spółka ogranicza również możliwość przyjmowania płatności gotówkowych od kontrahentów, ale też redukuje realizację płatności firmowych w gotówce.
 • Procedury i procesy regulujące zasady funkcjonowania Działu Księgowości – podobnie jak w przypadku innych Działów, również praca Działu Księgowości podlega daleko idącemu sformalizowaniu, co służy zapewnieniu, że wszystkie zdarzenia gospodarcze zachodzące w ramach Spółki zostaną prawidłowo i w wymaganym terminie ujęte w księgach (m.in. poprzez szczegółowe określenie kroków jakie należy podjąć w związku z zamknięciem każdego okresu), przez co są one rzetelną podstawą do obliczenia i zadeklarowania zobowiązań podatkowych MB Motors. Ponadto, pracownicy Spółki przestrzegają procesów i zasad służących zapewnieniu, że wszelkie działania MB Motors dokonywane będą z należytą starannością, w tym poprzez:
 • o każdorazową weryfikację statusu kontrahenta jako podatnika VAT czynnego oraz dokonywanie płatności za faktury z wykazaną w nich kwotą podatku VAT, na rachunki występujące na tzw. „białej liście podatników” oraz – w większości przypadków i tam, gdzie wymagają tego przepisy prawa – z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności,

  o weryfikację zakupów od podmiotów zagranicznych pod kątem identyfikacji potencjalnych obowiązków w zakresie podatku u źródła,

  o weryfikację zgodności, spójności i kompletności gromadzonej dokumentacji, w tym dokumentacji w zakresie nabycia środków trwałych.

  4.2 System finansowo – księgowy oraz aplikacje wykorzystywane do obsługi działalności Spółki

  Wykorzystywany przez Spółkę system finansowo – księgowy zapewnia prawidłowe odzwierciedlenie zdarzeń gospodarczych powstających w działalności Spółki, zapewniając prawidłowość danych, niezbędnych dla potrzeb przygotowania deklaracji podatkowych oraz obliczenia zobowiązań podatkowych. Spółka każdorazowo weryfikuje czy dane przyjmowane do deklaracji podatkowych są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg i generowanych raportów finansowych, z uwzględnieniem potencjalnych korekt.

  4.3 Kompetencje pracowników Spółki

  Istotnym elementem systemu zarządzania podatkowego Spółki jest doświadczenie i wiedza pracowników Działu Księgowego i dbałość MB Motors o stały rozwój ich kompetencji. Pracownicy Działu Księgowego i kadra zarządzająca, odpowiedzialna za sprawy finansowe, na bieżąco monitorują zmiany przepisów prawa podatkowego i jego wykładni w tych obszarach, które mogą wpływać na rozliczenia podatkowe MB Motors. Spółka zapewnia pracownikom możliwość udziału w szkoleniach dotyczących zagadnień rachunkowych i podatkowych, w tym również szkoleniach dedykowanych dla pracowników księgowości w stacji dealerskiej. Pracownicy mają również możliwość korzystania z biuletynów podatkowych oraz prasy i portali poświęconych tematyce rachunkowej i podatkowej, a także konsultowania zagadnień podatkowych z Krajową Informacją Skarbową i / lub z zewnętrznymi doradcami podatkowymi.

  4.4 Funkcje kontrolne i audyt wewnętrzny

  Spółka stosuje system kontroli wewnętrznej, którego celem jest monitorowanie i identyfikowanie obszarów zagrożeń biznesowych, finansowych i podatkowych oraz eliminację tych zagrożeń. Kontrola w zakresie prawidłowości rejestrowania zdarzeń gospodarczych w działalności Spółki przekłada się bezpośrednio na prawidłowe ustalenie jej zobowiązań podatkowych oraz realizację innych obowiązków wymaganych przez przepisy prawa podatkowego. W tym zakresie Spółka w 2022 r. stosowała szereg procesów kontrolnych, mających za cel weryfikację i potwierdzenie prawidłowości danych wynikających z okresowych raportów finansowych oraz zgodności tych danych z danymi przyjętymi dla potrzeb obliczenia i wykazania zobowiązań podatkowych. Prawidłowość i rzetelność ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach Spółki jest dodatkowo weryfikowana poprzez coroczne badanie sprawozdania finansowego Spółki przez zewnętrzną firmę audytorską, zaś kwestie zgodności działań Spółki z obowiązującymi ją procedurami weryfikowane są w ramach audytu wewnętrznego, pełnionego w ramach nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez grupę kapitałową Emil Frey.

  4.5 Formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

  W 2022 r. Spółka nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie występowała o tzw. uprzednie porozumienie cenowe, ani nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków, o której mowa w art. 20s ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

  5. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM POLSKI

  W trakcie 2022 r. Spółka realizowała obowiązki w zakresie zobowiązań podatkowych zgodnie z przepisami prawa podatkowego i jego wykładnią. Zobowiązania podatkowe Spółki realizowane były w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku akcyzowego, a także podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Spółka pełniła również rolę płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz realizowała pozostałe wymagane obowiązki informacyjne, ewidencyjne i dokumentacyjne w zakresie podatków.

  W 2022 r. Spółka nie identyfikowała w swojej działalności, ani też nie wykonywała działań, które nosiłyby znamiona schematów podatkowych. W efekcie Spółka nie złożyła do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

  6. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI / RESTRUKTURYZACJA DZIAŁALNOŚCI

  Spółka funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej Emil Frey Polska, w ramach której aktywnie wykorzystywane są synergie płynące ze specjalizacji poszczególnych podmiotów oraz wzajemnej współpracy. Strumienie świadczeń wykonywanych przez Spółkę na rzecz podmiotów powiązanych, których wartość przekroczyła w 2022 r. kwotę 5% sumy bilansowej aktywów, obejmowały sprzedaż samochodów.

  Jednocześnie, w 2022 r. MB Motors nabywała od podmiotów powiązanych szereg usług, jednak wartość poszczególnych strumieni tych usług nie przekroczyła w 2022 r. kwoty 5% sumy bilansowej aktywów, aczkolwiek łączna ich wartość istotnie wykraczała ponad tę kwotę. Najistotniejsze strumienie usług nabywanych od podmiotów powiązanych, obejmowały nabycie usług serwisowych (w tym usług blacharsko – lakierniczych), usług najmu nieruchomości oraz usług wsparcia (w tym usług doradczych, prawnych, księgowo – kadrowych).

  Wszystkie powyższe transakcje wewnątrzgrupowe dokonywane były zgodnie z wewnętrzną polityką Grupy Emil Frey, według zasad nieodbiegających od rynkowych.

  Spółka w 2022 r. nie podejmowała żadnych działań o charakterze restrukturyzacyjnym, w tym np. przekształcenia spółki w inną spółkę, wniesienia wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączenia spółek, wymiany udziałów. Spółka nie podejmowała również działań reorganizacyjnych, które wiązałyby się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka, i które miałyby istotny wpływ na średnioroczny wynik finansowy Spółki przed odsetkami i opodatkowaniem.

  7. ZAPYTANIA DO ORGANÓW PODATKOWYCH

  W trakcie 2022 r. Spółka nie składała wniosków o interpretację ogólną ani indywidualną przepisów prawa podatkowego, wiążącą informację akcyzową, ani też nie składała wniosków o wiążącą informację stawkową.

  8. ROZLICZENIA W TZW. RAJACH PODATKOWYCH

  W trakcie 2022 r. Spółka nie planowała ani nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wymienionych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.