Oryginalne części Mercedes-Benz dostępne w MB Motors.

Oryginalne Części Mercedes-Benz łączą całą wiedzę Mercedes-Benz jako producenta pojazdu, są zaprojektowane specjalnie dla Twojego samochodu i optymalnie dostosowane do innych jego części, w celu zapewnienia precyzji i trwałości.

Niezależnie czy chodzi o zużycie, przegląd lub inną wymianę: Oryginalne części Mercedes-Benz stanowią optymalny wybór dla podtrzymania wartości rynkowej i bezpieczeństwa w Twoim Mercedesie. Wybierając części Mercedes-Benz wybierasz:

· Sprawdzona jakość i niezawodność

· Zaprojektowane specjalnie dla danego pojazdu

· Przetestowane zgodnie z surowymi wymaganiami Mercedes-Benz

· Szybka dostępność kompletnej palety produktów

· Najwyższa trwałość


W ofercie MB Motors znajdą Państwo również Oryginalne części regenerowane EconomyLine Mercedes-Benz.

Części z linii EconomyLine są optymalnym wyborem dla Mercedesa starszego niż 4 lata. Główne zalety EconomyLine:

· Oszczędność kosztów średnio do 35 procent

· Jakość i rękojmia analogicznie do nowej części

· Produkcja zgodnie ze standardami Mercedes-Benz


Kolekcja akcesoriów Mercedes-Benz w MB Motors.

Od odzieży po galanterię, od kolekcjonerskich modeli Mercedes-Benz w skali po zegarki i perfumy. W kolekcji Mercedes-Benz każdy znajdzie coś dla siebie! Nasze produkty będą towarzyszyć Państwu wszędzie ‒ szlachetnie, stylowo, fascynująco. Podobnie jak samochody marki Mercedes-Benz, także produkty z Kolekcji swym designem i jakością zadowolą nawet najbardziej wymagających. Szukasz pomysłu na prezent? Jesteś pod dobrym adresem!

Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych

Chcielibyśmy pozostać w kontakcie, aby móc informować o nowościach produktowych, promocjach i ofertach specjalnych. Wybierz preferowane formy kontaktu. Informacje będą dostarczane w oparciu o Politykę Prywatności - jej pełną treść znajdziesz poniżej.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MB MOTORS SP. Z O.O.Niniejsza Polityka prywatności została opracowana w celu transparentnego informowania Państwa m.in. o celach, sposobach i zakresie przetwarzanych danych osobowych, a także służy wypełnieniu obowiązku informacyjnego, określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej również jako: „RODO”.

Będziemy dokonywać regularnych przeglądów niniejszej Polityki oraz jej aktualizowania, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na treść przepisów prawa, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych, aktualnych praktyk w obszarze ochrony danych osobowych, a także jeżeli uznamy to za konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę danych osobowych, bądź nasze (jako administratora danych osobowych) usprawiedliwione interesy, jak również w przypadku wprowadzania lub doskonalenia procesów biznesowych.

Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki w przypadku zmian technologii, wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), jak również w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.§ 1 INFORMACJE OGÓLNEW pierwszej części Polityki prezentujemy ogólne informacje opisujące sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest MB Motors sp. z o.o., z siedzibą w Piasecznie, pod adresem ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno. We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw osób, których dane dotyczą mogą się Państwo kontaktować z Administratorem w następujący sposób:

 • Poczta tradycyjna: korespondencję należy kierować na adres Administratora (ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno) z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”;
 • Poczta elektroniczna: dane.osobowe@mbmotors.mercedes-benz.pl;
 • Aktualny kontakt do poszczególnych oddziałów Administratora dostępny jest na stronie internetowej: mbmotors.pl oraz mbmotors.mercedes-benz.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), jest nim Pan Tomasz Jaguś, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, za pośrednictwem:

 • Dedykowanego adresu e-mail: iod@mmotors.mercees-benz.pl;
 • Telefonicznie pod numerem: +48 690 221 852;
 • Korespondencyjnie pod adresem Administratora: ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”;
 • Osobiście w naszej siedzibie – jednak po uprzednim uzgodnieniu z IOD dogodnego terminu spotkania.
Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności wnioski Klientów, w ramach obowiązujących w naszej organizacji procedur przekazywane są każdorazowo do konsultacji IOD. Kierowanie zapytań dotyczących przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem wskazanych wyżej kanałów komunikacji zdecydowanie przyspieszy obsługę Państwa zapytań przez IOD.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe, które przetwarzamy jako administrator bądź w roli podmiotu przetwarzającego przetwarzamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych – są Państwo uprawnieni do uzyskania od nas potwierdzenia, czy i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mogą Państwo również na wniosek otrzymać od nas kopię Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;

Prawo do sprostowania danych – w każdej sytuacji, gdy z jakiegoś powodu dane, które przetwarzamy okażą się nieprawidłowe, bądź nieaktualne, czy też niekompletne mogą Państwo oczekiwać od nas ich sprostowania;

Prawo do usunięcia danych – potocznie prawo do bycia zapomnianym. Jeśli nie życzą sobie Państwo abyśmy dalej przetwarzali Państwa dane osobowe, usuniemy je. Istnieją jednak sytuacje, w których prawo to będzie ograniczone (nie będziemy mogli usunąć wszystkich danych i ograniczymy ich przetwarzanie do niezbędnego minimalnego zakresu oraz czasu), np. w sytuacji, gdy:

 • będziemy zobowiązani do ich przetwarzania w związku z istniejącym obowiązkiem prawnym, ciążącym na nas jako administratorze (np. celem dopełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i księgowych oraz rachunkowych);
 • dane przetwarzamy celem zachowania rozliczalności oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  • Aby umożliwić Państwu skorzystanie z oferowanych przez nas produktów i usług oraz realizować obowiązki prawne ciążące na nas (jako administratorze danych) wynikające z przepisów prawa (m.in. podatkowych i księgowych oraz rachunkowych, a także przeciwdziałania praniu pieniędzy, realizacji obowiązków związanych z wykonywaniem obowiązków dotyczących środków ograniczających, sankcji międzynarodowych i innych środków dotyczących kontroli eksportu) dane zebrane w celu realizacji umowy, którą zawrzemy z Państwem w relacji Sprzedawca <–> Klient, po zrealizowaniu umowy przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat [PG1] ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym zawarta została umowa. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dla celu wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w odniesieniu do konieczności przetwarzania Państwa danych osobowych po realizacji wiążącej nas umowy;
  • Celem zachowania rozliczalności oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami do czasu ich przedawnienia przetwarzamy dane w ograniczonym zakresie również po realizacji innych celów przetwarzania. Co do zasady maksymalny okres przetwarzania danych dla tego celu wynosi 6 [PG2] lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiła ostatnia interakcja z Państwem, chyba że przepisy stanowią inaczej. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • Na potrzeby realizacji działań marketingowych zgodnie z regulacjami przyjętymi w RODO przetwarzamy udostępnione przez Państwa dane kontaktowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego – mogą Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw co do takiego przetwarzania do czasu wyrażenia przez Państwa zgody na kierowanie informacji handlowych, w tym również o najnowszych promocjach i wydarzeniach, a realizacje działań marketingowych rozpoczniemy dopiero po otrzymaniu Państwa wyraźnej zgody. Działania marketingowe będziemy wówczas prowadzili do momentu jej odwołania;
  • Jeśli dokonali Państwo zakupu pojazdu w MB Motors w trosce o Państwa bezpieczeństwo i ochronę Państwa interesów będziemy również przetwarzać Państwa dane przez okres tożsamy z okresem gwarancji udzielanej przez producenta pojazdów celem zrealizowania praw wynikających z udzielonej gwarancji oraz tzw. kampanii przywoławczych w przypadku stwierdzenia przez producenta wady pojazdu lub jego części – jeśli zajdzie taka konieczność. Najdłuższy okres gwarancji na dzień powstawania niniejszego dokumentu wynosi 12 [PG3] lat co do zasady licząc momentu odebrania przez Państwa zakupionego pojazdu. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku skorzystania z tego prawa, ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych jedynie do czynności przechowywania;

Prawo do przenoszenia danych – możemy przekazać Państwu dane osobowe, które Państwa dotyczą w formie np. pliku excel lub pdf, bądź na Państwa życzenie przekazać je bezpośrednio do innego administratora;

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – w dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą. Podobnie jak w przypadku realizacji prawa do usunięcia danych, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy zobowiązani lub uprawnieni do ich dalszego przetwarzania ze względu na prawnie uzasadnione podstawy;

Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – z decyzją opartą na zautomatyzowanym przetwarzaniu będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy zostanie ona podjęta bez udziału człowieka. W naszej działalności takie sytuacje nie mają miejsca w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych;

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl). Przed podjęciem takiej decyzji sugerujemy jednak uprzedni kontakt z naszym IOD celem wyjaśnienia kwestii budzących zastrzeżenia.OKRESY PRZEZ JAKIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Okresy przetwarzania wynikają głównie z obowiązków, które ciążą na nas (jako administratorze danych) i są ustalane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przetwarzamy dane w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę (marketing bezpośredni), w takim przypadku przetwarzamy dane, do momentu aż zgoda zostanie wycofana. Poniżej przedstawiamy informację na temat okresów, przez które przetwarzamy Państwa dane osobowe w zależności od realizowanego celu przetwarzania:

Dane osobowe przechowujemy przez okres, którego długość jest uwarunkowana celem, do którego zostały pozyskane. Jeśli dane są przetwarzane w kilku różnych celach, są usuwane bądź przechowywane w formie, która uniemożliwia bezpośrednią identyfikację Klienta, niezwłocznie po realizacji ostatniego ze zdefiniowanych celów.PRZETWARZANIE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII DANYCH OSOBOWYCH

W żadnym przypadku naszej działalności nie przetwarzamy danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 RODO dotyczących naszych Klientów.PRZETWARZANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH WYROKÓW SKAZUJĄCYCH I CZYNÓW ZABRONIONYCH

Co do zasady nie chcielibyśmy przetwarzać danych z tej kategorii. Czasem jednak zdarza się, że kierowcy udostępnianych przez nas pojazdów otrzymują mandaty np. za niewłaściwe parkowanie bądź nieprzestrzeganie przepisów Prawa o ruchu drogowym lub w inny sposób przekraczają obowiązujące przepisy prawa. W sytuacji gdy uprawniony podmiot (np. Policja, Straż Miejska, Urząd Gminy) zwróci się do nas z prośbą o wskazanie osoby kierującej pojazdem jednocześnie przekazuje nam informację o zdarzeniu – przez co jesteśmy w stanie powiązać te informacje z konkretną osobą.ODBIORCY DANYCH – CZYLI KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanych powyżej celów przetwarzania. W takiej sytuacji powierzone do przetwarzania dane będą przetwarzane przez podmioty trzecie w naszym imieniu i wyłącznie w celach określonych przez nas.

Poniżej przedstawiamy listę kategorii odbiorców, którym możemy przekazywać Państwa dane osobowe:

 • Podmioty wchodzące w skład Mercedes-Benz Group AG i z nią współpracujące (Importer, producent pojazdu lub przedstawiciel producenta pojazdu) à Polityka prywatności dot. usług posprzedażnych_AS 1.pdf;
 • Zakłady ubezpieczeń, podmioty/instytucje finansowe, brokerzy i pośrednicy;
 • Podmioty świadczące usługi hostingowe;
 • Zewnętrzni dostawcy usług marketingowych, podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe, badania ankietowe w tym satysfakcji Klienta;
 • Zewnętrzni dostawcy usług, którzy wykonują usługi na nasze zlecenie np. usługi detailingowe, usługi transportu i holowania pojazdów (w tym door-to-door);
 • Podwykonawcy, świadczący usługi z zakresu dostarczenia oprogramowania, usług płatności, usług wsparcia lub serwisu sprzętu, a także dostawcy towarów oraz usług, z pomocy których korzystamy;
 • Kancelarie lub firmy windykacyjne;
 • Audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;
 • Organy administracji publicznej i uprawnione służby – w zakresie i przypadkach określonych przepisami prawa;
 • Operatorzy pocztowi w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe;
 • Firmy zajmujące się ochroną osób i mienia, świadczące na naszą rzecz usługi nadzoru wizyjnego i ochrony mienia.
Z racji faktu, że jesteśmy częścią Grupy Emil Frey Polska Państwa dane mogą być również przekazywane do Emil Frey Polska Sp. z o.o., a w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych kontaktowych w celu realizacji marketingu produktów i usług oferowanych przez pozostałe podmioty z Grupy Emil Frey Polska – również do Bawaria Motors Sp. z o.o. i Bohemia Motors Sp. z o.o.PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy Kapitałowej Emil Frey, w związku z tym pewne informacje, w tym dane osobowe mogą być przekazywane do Emil Frey Holding AG z siedzibą w Zurychu (Szwajcaria), adres: Badenerstrasse 600, 8048 Zurych i podmiotom wchodzącym w skład Grupy Emil Frey i z nią współpracującym. Pragniemy jednocześnie poinformować, że Szwajcaria została uznana przez Komisję Europejską za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych (Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Co do zasady Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, nie podlegają decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Sytuacją, w której stosujemy profilowanie (w tym w sposób częściowo zautomatyzowany) jest prowadzenie personalizowanych działań marketingowych, dostosowanych do profilu odbiorcy w oparciu o przekazane kategorie danych osobowych, osobiste preferencje i zachowania wynikające z informacji o dotychczas wybieranych przez Klienta produktach i usługach przez nas oferowanych. Profilowanie ma miejsce jedynie w przypadku, gdy wyrażą Państwo uprzednio zgodę na otrzymywanie informacji o specjalnie przygotowanych dla Państwa ofertach marketingowych.§ 2 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCHW tej części Polityki wyjaśnimy Państwu sytuacje, w których przetwarzamy Państwa dane osobowe, wskażemy m.in.: cele przetwarzania, podstawy prawne oraz zakresy danych przetwarzanych w ramach poszczególnych czynności. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym informacje o przysługujących Państwu prawach zaprezentowaliśmy w § 1 niniejszej Polityki.

W każdej sytuacji podanie danych jest dobrowolne, jednak jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas towarów lub usług, podanie danych (których zakresy wskazujemy poniżej) będzie niezbędne.

Poniżej przedstawiamy katalog czynności w ramach realizacji których przetwarzamy Państwa dane osobowe:

SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW NOWYCH I UŻYWANYCH

 • Cel przetwarzania:
Zakup oraz sprzedaż samochodu wiąże się zkoniecznością zawarcia i realizacji umowy, w ramach której niezbędne jest przetwarzanieprzez nas danych osobowych Kupującego.


 • Podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Dane przetwarzamy celem wykonania umowy, której są Państwo stroną – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • Jako administrator danych musimy również wypełnić ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa (m.in. podatkowych i księgowych oraz rachunkowych, a także przeciwdziałania praniu pieniędzy) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • Aby zachować tzw. rozliczalność i mieć możliwość ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi nasz (jako administratora danych) tzw. uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • W trosce o Państwa bezpieczeństwo i ochronę Państwa interesów będziemy również przetwarzać Państwa dane celem zrealizowania tzw. kampanii przywoławczych w przypadku stwierdzenia przez producenta wady pojazdu lub jego części – jeśli zajdzie taka konieczność – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
 • Zakres przetwarzanych danych:
  • Imię i nazwisko;
  • Adres;
  • PESEL/NIP;
  • numer dokumentu tożsamości;
  • Dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres e-mail.
Zakup oraz sprzedaż samochodu wiąże się z koniecznością zawarcia i realizacji umowy, w ramach której niezbędne jest przetwarzanie przez nas danych osobowych Kupującego.

REALIZACJA USŁUG SERWISOWYCH

 • Cel przetwarzania:
Wykonanie napraw serwisowych również wiąże się z koniecznością zawarcia i realizacji umowy, w ramach której niezbędne jest przetwarzanie przez nas danych osobowych Klienta.


 • Podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Dane przetwarzamy celem wykonania umowy, której są Państwo stroną – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • Jako administrator danych musimy również wypełnić ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa (m.in. podatkowych i księgowych oraz rachunkowych, a także przeciwdziałania praniu pieniędzy) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • Aby zachować tzw. rozliczalność i mieć możliwość ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi nasz (jako administratora danych) tzw. uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • W trosce o Państwa bezpieczeństwo i ochronę Państwa interesów będziemy również przetwarzać Państwa dane celem zrealizowania tzw. kampanii przywoławczych w przypadku stwierdzenia przez producenta wady pojazdu lub jego części – jeśli zajdzie taka konieczność – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
 • Zakres przetwarzanych danych:
  • Imię i nazwisko;
  • Adres;
  • NIP;
  • Dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres e-mail;
  • Numer VIN oraz numer rejestracyjny pojazdu
Wykonanie napraw serwisowych również wiąże się z koniecznością zawarcia i realizacji umowy, w ramach której niezbędne jest przetwarzanie przez nas danych osobowych Klienta.

UMOŻLIWIENIE JAZDY TESTOWEJ/UŻYCZENIE POJAZDU

 • Cel przetwarzania:
Użyczenie pojazdu celem wynajmu bądź umożliwienia Państwu jazdy testowej przed zakupem pojazdu również wiąże się z koniecznością zawarcia i realizacji umowy, w ramach której niezbędne jest przetwarzanie przez nas danych osobowych Klienta.


 • Podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Dane przetwarzamy celem wykonania umowy, której są Państwo stroną – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • Jako administrator danych musimy również wypełnić ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa (m.in. podatkowych i księgowych oraz rachunkowych, a także przeciwdziałania praniu pieniędzy) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • Aby zachować tzw. rozliczalność i mieć możliwość ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi nasz (jako administratora danych) tzw. uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Zakres przetwarzanych danych:
  • Imię i nazwisko;
  • Adres;
  • Dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres e-mail;
  • Numer i seria dokumentu tożsamości;
  • Numer prawa jazdy.
Użyczenie pojazdu celem wynajmu bądź umożliwienia Państwu jazdy testowej przed zakupem pojazdu również wiąże się z koniecznością zawarcia i realizacji umowy, w ramach której niezbędne jest przetwarzanie przez nas danych osobowych Klienta.

PROWADZENIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

 • Cel przetwarzania:
Działaniamarketingowe prowadzimy, aby dostarczyć Państwu informacje o najnowszychproduktach i usługach, promocjach i organizowanych przez nas wydarzeniach,a także w celu umożliwienia Państwu udziału w wydarzeniach/eventach i ichdalszej promocji. Jeśli uzyskamy na to Państwa wyraźną zgodę, będziemy wówczas przekazywaćPaństwu ww. informacje, za pośrednictwem kanału (bądź kanałów) komunikacji,który Państwo wskażą jako właściwy.


 • Podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Dane przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), komunikację marketingową będziemy kierować do Państwa dopiero od momentu wyrażenia przez Państwa wyraźnej zgody na otrzymywanie od nas informacji marketingowych;
  • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W zakresie wyrażonej zgody dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednak fakt wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez wycofaniem udzielonej zgody;
  • Aby zachować tzw. rozliczalność i mieć możliwość ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi nasz (jako administratora danych) tzw. uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Zakres przetwarzanych danych:
  • Imię i nazwisko;
  • Wskazane przez Państwa dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny;
  • Wizerunek oraz dane dot. pojazdu (np. numer VIN, numer rejestracyjny, marka i model) – w przypadku udziału w wydarzeniach/eventach.
Działania marketingowe prowadzimy, aby dostarczyć Państwu informacje o najnowszych produktach i usługach, promocjach i organizowanych przez nas wydarzeniach, a także w celu umożliwienia Państwu udziału w wydarzeniach/eventach i ich dalszej promocji. Jeśli uzyskamy na to Państwa wyraźną zgodę, będziemy wówczas przekazywać Państwu ww. informacje, za pośrednictwem kanału (bądź kanałów) komunikacji, który Państwo wskażą jako właściwy.

BADANIE SATYSFAKCJI ORAZ POZYSKIWANIE OPINII NA TEMAT OFEROWANYCH PRODUKTÓW I JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG

 • Cel przetwarzania:
Nieustannie dbamy oto, aby świadczyć usługi na najwyższym poziome zarówno pod względem technicznymjak również w zakresie standardów obsługi Klienta. Idea ciągłego doskonaleniatowarzyszy nam w każdym z realizowanych procesów m.in. w kontakcie z Klientem.Stąd po zrealizowaniu usługi, czy też odpowiedzi na Państwa zapytania możemysię kontaktować z Państwem w celu zasięgnięcia Państwa opinii na tematoferowanych produktów i jakości świadczonych przez nas usług.


 • Podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Dane przetwarzamy w oparciu o nasz (jako administratora danych) tzw. uzasadniony interes, którym jest badanie satysfakcji Klienta oraz pozyskiwanie opinii na temat oferowanych produktów i jakości świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Zakres przetwarzanych danych:
  • Imię i nazwisko;
  • Wskazane przez Państwa dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail.
Nieustannie dbamy o to, aby świadczyć usługi na najwyższym poziome zarówno pod względem technicznym jak również w zakresie standardów obsługi Klienta. Idea ciągłego doskonalenia towarzyszy nam w każdym z realizowanych procesów m.in. w kontakcie z Klientem. Stąd po zrealizowaniu usługi, czy też odpowiedzi na Państwa zapytania możemy się kontaktować z Państwem w celu zasięgnięcia Państwa opinii na temat oferowanych produktów i jakości świadczonych przez nas usług.

REALIZACJA TZW. KAMPANII PRZYWOŁAWCZYCH

 • Cel przetwarzania:
Jeśli dokonaliPaństwo zakupu pojazdu w MB Motors w trosce o Państwa bezpieczeństwoi ochronę Państwa interesów będziemy również przetwarzać Państwa daneosobowe celem zrealizowania tzw. kampanii przywoławczych w przypadkustwierdzenia przez producenta wady pojazdu lub jego części – jeśli zajdzie takakonieczność.


 • Podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Przetwarzanie danych w tym przypadku jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a podstawą prawną przetwarzania jest – art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
 • Zakres przetwarzanych danych:
  • Imię i nazwisko;
  • Wskazane przez Państwa dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny;
  • Numer VIN oraz numer rejestracyjny pojazdu.
Jeśli dokonali Państwo zakupu pojazdu w MB Motors w trosce o Państwa bezpieczeństwo i ochronę Państwa interesów będziemy również przetwarzać Państwa dane osobowe celem zrealizowania tzw. kampanii przywoławczych w przypadku stwierdzenia przez producenta wady pojazdu lub jego części – jeśli zajdzie taka konieczność.MONITORING WIZYJNY

 • Cel przetwarzania:
W trosce ozapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników, Klientów i innych osóbprzebywających w naszych obiektach oraz celem ochrony mienia prowadzimymonitoring wizyjny w naszych obiektach i wokół nich.


 • Podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Przetwarzanie danych w tym przypadku jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie naszych obiektów, a podstawą prawną przetwarzania jest nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Zakres przetwarzanych danych:
  • Wizerunek;
  • Numery rejestracyjne pojazdów wjeżdżających w obszar objęty monitoringiem.
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników, Klientów i innych osób przebywających w naszych obiektach oraz celem ochrony mienia prowadzimy monitoring wizyjny w naszych obiektach i wokół nich.

KORZYSTANIE Z NASZYCH SERWISÓW (WITRYNY INTERNETOWE, MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE)

 • Cel, sposób i zakres przetwarzanych danych osobowych:
Dane osoboweuzyskane za pośrednictwem strony internetowej przetwarzamy w celu zapewnieniaobsługi użytkowników, świadczenia usług, zgłaszania reklamacji, komunikacji zużytkownikami.


 • Podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Dla celów związanych z realizacją czynności analitycznych, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami dane przetwarzamy w oparciu o nasz (jako administratora) tzw. uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • W celach udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania wysłane za pośrednictwem dedykowanych formularzy internetowych – dane przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przez zgodę należy w tym przypadku rozumieć również tzw. wyraźne działanie potwierdzające, którym w tym przypadku będzie wypełnienie i przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub czatu.
Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony internetowej przetwarzamy w celu zapewnienia obsługi użytkowników, świadczenia usług, zgłaszania reklamacji, komunikacji z użytkownikami.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe:

Dane osobowe, które Państwo podają lub udostępniają na Stronie Internetowej, Formularzach kontaktowych oraz serwisach i aplikacjach internetowych w ramach korzystania z naszych usług, takie jak przede wszystkim: imię i nazwisko, nick lub login, adres e-mail, numer telefonu, miasto, adres korespondencyjny, informacje z portalów społecznościowych, informacje na temat pojazdu (takie jak: marka i model, numer VIN). Dodatkowo na stronie internetowej zbieramy informacje zawarte w logach systemowych oraz uzyskane dzięki zastosowanym technologiom wsparcia (np. adresy IP, cookies – ciasteczka, lokalizacja).

Nasza strona internetowa jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług internetowych GForces Web Management Polska Sp. z o.o. i GForces Web Management Ltd. ("GForces") oraz w zakresie formularza kontaktowego oraz obsługi połączeń / centrali telefonicznej przez Netia S.A. z siedzibą w Warszawie.

GForces zobowiązuje się do zapewnienia, że dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i jest bezpieczne. GForces jest certyfikowany zgodnie ze standardem ISO27001 (międzynarodowy standard bezpieczeństwa informacji). GForces wykorzystuje Amazon Web Services Inc. jako dostawcę platformy chmurowej. Wszystkie dane przetwarzane przez GForces są przechowywane na serwerach Amazon w EOG. Zagraniczne spółki zależne GForces czasami potrzebują dostępu do danych osobowych w celu świadczenia określonych usług wsparcia i rozwoju w imieniu GForces. Zapoznaj się z polityką prywatności na www.gforces.co.uk/privacy-policy aby poznać więcej szczegółów na temat zagranicznych oddziałów i obowiązujących zabezpieczeń.

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową

Gdy ktoś odwiedza naszą witrynę, GForces gromadzi standardowe dane dziennika internetowego (Twój adres IP, przeglądarka i typ urządzenia) oraz szczegóły wzorców zachowań użytkowników (miejsce, w którym dołączyłeś do naszej witryny, ścieżkę, którą podążasz przez naszą stronę i gdzie ją opuścisz). Są one przechowywane razem z unikalnym identyfikatorem, który jest ciągiem liczb. GForces gromadzi te informacje w uzasadnionym biznesowym celu monitorowania liczby odwiedzających różne części witryny, mierzenia ogólnej lokalizacji geograficznej odwiedzających i poziomów zaangażowania, co z kolei umożliwia jej ulepszanie swoich witryn i usług oraz zapewnienie usług z zakresu Business Intelligence. Ta informacja jest przetwarzana tylko w sposób, który nie identyfikuje nikogo i jest przechowywane przez czas nieokreślony. GForces używa również Google Analytics do zbierania standardowych danych dziennika internetowego i szczegółowych informacji o zachowaniach użytkowników, które są przechowywane razem z unikalnymi identyfikatorami (tj. ciągami liczb). Zbieramy te informacje w uzasadnionym biznesowym celu monitorowania ruchu na stronie i poziomu zaangażowania, co z kolei pozwala nam wprowadzać ulepszenia na naszej stronie internetowej oraz usprawniać sposób sprzedaży naszych samochodów i usług. Ta informacja jest przetwarzana tylko w sposób, który nie identyfikuje nikogo i jest przechowywana przez czas nieokreślony.

Możemy zbierać informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez adresy IP urządzeń, z których następuje połączenie ze stroną internetową, również w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych lokalizacyjnych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika oraz innych informacji przetwarzanych na stronie internetowej na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jeśli korzystasz z naszych formularzy zapytania

W wyniku przesłania informacji za pomocą formularza na stronie internetowej, GForces przetwarza zebrane dane i przechowuje je przez 31 dni w uzasadnionym celu biznesowym, umożliwiając nam dostęp do informacji i rozpatrzenie wniosku. Są one następnie przechowywane przez kolejne 14 dni w GForces w rutynowych kopiach zapasowych dla celów zapewnienia ciągłości działania. Zbieramy następujące informacje:

Kod pocztowy

Jeśli wpiszesz swój kod pocztowy, GForces go zapisze i połączy go ze standardowymi danymi już zebranymi w Internecie (używane są w tych samych celach, co informacje opisane powyżej).

Pliki cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie) i które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu ze stroną internetową. Ciasteczka pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Korzystamy z plików cookies przede wszystkim w następujących celach:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • monitorowanie ruchu na naszych stronach internetowych;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników strony internetowej;
 • ustalania jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść, jak często użytkownicy wybierają usługę, wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce, wykorzystanie narzędzia do komunikacji, ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości, przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów lub usług;
 • integracja z portalem społecznościom;
 • utrzymania sesji użytkownika;
 • zapamiętania podejmowanych przez użytkownika interakcji lub wyborach;
 • dostarczania użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W celu zapewnienia najwyższego poziomu interoperacyjności oraz wraz z rozwojem usług możemy także korzystać z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies. Lista tych podmiotów podana została poniżej i może ulegać zmianom w czasie odpowiednio do rozwoju strony internetowej:

Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

Niektóre pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania strony internetowej, a także pomagają w zapobieganiu nadużyciom na stronie internetowej.

Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne akceptowanie i przyjmowanie cookies. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez stronę internetową lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez stronę internetową mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranej usługi.

Szczegółowe informacje na temat cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy odnośniki do stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla przykładowych przeglądarek internetowych:

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych:

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (również w drodze profilowania), jednakże bez skutków prawnych dla osoby fizycznej lub innych konsekwencji, które w podobny sposób istotnie mogą wpływać sytuację osoby fizycznej. Poniżej przedstawiamy informacje na temat profilowania:

 • na potrzeby profilowania nie będziemy przetwarzać żadnych danych wrażliwych;
 • możemy dokonywać profilowania w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających ze strony internetowej lub produktów bądź usług i dopasowywania treści znajdujących się na naszych stronach internetowych lub produktach do tych preferencji;
 • możemy profilować przede wszystkim w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Dla celów związanych z realizacją czynności analitycznych, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami dane przetwarzamy w oparciu o nasz (jako administratora) tzw. uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • W celach udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania wysłane za pośrednictwem dedykowanych formularzy internetowych – dane przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przez zgodę należy w tym przypadku rozumieć również tzw. wyraźne działanie potwierdzające, którym w tym przypadku będzie wypełnienie i przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub czatu.

Jak narodziła się marka Mercedes? Historia marki Mercedes

Początki przemysłu samochodowego i firmy Mercedes to trzej słynni wynalazcy. Pierwszy to Gottlieb Daimler, drugi Wilhelm Maybach, trzeci Karl Benz. Ci trzej panowie pod koniec XIX wieku byli postrzegani przez współczesnych bardziej jako ekscentrycy. Robili dziwne, niezrozumiałe rzeczy i próbowali znaleźć mechaniczne konie zastępcze. Z ich pomysłów można nadmienić: samobieżny rower, powóz, który porusza się bez konia, albo łódź, która ratuje bez steru i żagli.

Los połączył Daimlera i Maybacha w 1863 roku. Od tego czasu opracowali więcej niż jeden silnik do różnych celów. Jak głosi slogan, „do ruchu na niebie, na lądzie i na morzu”. To właśnie ten slogan symbolizuje trójramienną gwiazdę Mercedesa.

Karl Benz i Gottlieb Daimler - samochody mercedes

Karl Benz pracuje samodzielnie. Jednak wszystkie późniejsze opracowania stanowią podstawę do stworzenia pierwszych samochodów.

Założyciel koncernu Daimler nie doczekał założenia firmy Mercedes. W 1926 roku jego wierny asystent Maybach i Karl Benz połączyli swoje własne firmy, tworząc jedną z najbardziej szanowanych i szanowanych obecnie firm samochodowych.

Od początku swojego istnienia firma skupiła się na produkcji prestiżowych i drogich modeli samochodów. Mocne i bardzo piękne samochody zawsze odnosiły duże sukcesy. Silniki wyporowe były montowane zarówno w samochodach drogowych, jak i sportowych.

Czym wyróżnia się Mercedes? Dlaczego warto wybrać Mercedesa?

Mercedes ucieleśnia tradycję. Nie projekt, ale najlepsze rozwiązanie techniczne problemu zawsze było na pierwszym planie. Mercedes daje jasno do zrozumienia, że jest liderem w dziedzinie bezpieczeństwa. Testy zderzeniowe zostały wykonane, gdy inni nawet nie znali tego słowa. Amortyzator w kierownicy, pasach bezpieczeństwa, poduszce powietrznej, ABS, odegrał lwią część w rozwoju tych urządzeń codziennego użytku.

Czym kierować się przy wyborze części do Mercedesa? Sklep motoryzacyjny

Przede wszystkim należy wybierać oryginalne części. Oryginalne części Mercedes-Benz to pierwszy wybór, jeśli chodzi o właściwości jezdne, komfort i utrzymanie wartości Twojego samochodu osobowego, firmowego czy dostawczego. Odporność, trwałość i doskonały stosunek ceny do wydajności sprawiają, że nasze oryginalne części są szczególnie ekonomiczne. Dokładnie to, czego potrzebujesz, aby zapewnić maksymalną dostępność i bezpieczeństwo swojego samochodu.

Części do samochodów marki Mercedes

Oryginalne części Mercedes-Benz zostały opracowane specjalnie dla pojazdów Mercedes-Benz i są precyzyjnie dopasowane do Twojego samochodu dostawczego. Oryginalne części muszą udowodnić swoją niezawodność i jakość w kompleksowych testach w rzeczywistych warunkach jazdy – nawet w ekstremalnych warunkach. Dopuszczenie do sprzedaży jest przyznawane tylko wtedy, gdy spełnione są surowe specyfikacje Mercedes-Benz.

Twoje korzyści w skrócie:

 • dokładne dopasowanie, dostosowane do pojazdów Mercedes-Benz,
 • kompleksowo przetestowana jakość oryginalnych części Mercedes-Benz dla optymalnego bezpieczeństwa,
 • wysoka niezawodność i trwałość dla maksymalnej dyspozycyjności pojazdu,
 • wytrzymałe materiały dla optymalnej ochrony przed zużyciem,
 • szybki, specjalistyczny i ustandaryzowany montaż, aby uniknąć długich czasów oczekiwania.

W wielu przypadkach podrobionych części zamiennych trudno odróżnić wizualnie od oryginalnych części Mercedes-Benz – a mimo to mogą być bardzo niebezpieczne. Staje się to jasne w szczegółowych testach produktów, które Daimler regularnie przeprowadza z różnymi podróbkami. Dlatego kupuj tylko oryginalne części do swojego Mercedesa.

Oryginalne hamulce Mercedes-Benz - krótka droga hamowania - długa żywotność

Oryginalne układy hamulcowe Mercedes-Benz zapewniają wysoką skuteczność hamowania i krótką drogę hamowania – nawet przy ekstremalnych obciążeniach.

Oryginalne filtry powietrza Mercedes-Benz - czyste powietrze dla czystych osiągów silnika

Oryginalne filtry powietrza Mercedes-Benz łączą wysoką wydajność filtrowania z wysoką przepuszczalnością powietrza i umożliwiają wyjątkowo wydajną i ekonomiczną pracę silnika.

Oryginalne filtry oleju Mercedes-Benz - ochrona Twojego silnika

Oryginalne filtry oleju Mercedes-Benz niezawodnie odfiltrowują zanieczyszczenia z obiegu oleju. Dla optymalnych osiągów silnika – przy niskim zużyciu paliwa. Przekonaj się w naszej broszurze produktowej.

Oryginalne zderzaki Mercedes-Benz - idealne dopasowanie dla maksymalnej ochrony

Oryginalne zderzaki Mercedes-Benz zachwycają idealnym dopasowaniem i chronią silnik, kierowcę i pieszych w przypadku zderzenia czołowego.

Oryginalne amortyzatory Mercedes-Benz - bezpieczny komfort jazdy na każdej drodze

Oryginalne amortyzatory Mercedes-Benz charakteryzują się wysoką wytrzymałością i trwałością oraz zapewniają optymalne tłumienie – nawet przy silnych uderzeniach. Przekonaj się w naszej broszurze produktowej.

Oryginalne części marki Mercedes – gwarancja jakości i niezawodności do każdego modelu auta

Oferujemy tylko oryginalne części zamienne marki Mercedes. Oryginalne części można rozpoznać po przedrostku „A” w numerze części Mercedesa (numer artykułu), który oznacza również oficjalny numer artykułu producenta Daimlera.

Oprócz części zamiennych w naszym sklepie znajdziesz również praktyczne akcesoria do Klasy A, Klasy B, Klasy C i Co. Znajdziesz tu również liczne akcesoria Mercedes Benz z oficjalnej Kolekcji Mercedes-Benz. Oto ich mały fragment z prawie 6000 artykułów:

 • dywaniki podłogowe / indywidualne maty kierowcy,
 • systemy nawigacyjne i akcesoria,
 • akcesoria AMG,
 • kołpaki i kompletne koła wraz z gwarancją na opony Mercedes,
 • bagażnik podstawowy, a także bagażnik dachowy i tylny na rowery,
 • modele samochodów, walizki, breloki, okulary przeciwsłoneczne, zegarki i wiele innych rzeczy idealnych na prezenty dla miłośników marki,
 • kamery cofania lub pomoce parkowania.

Nie wahaj się i skontaktuj się z nami, jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować pomocy przy wyborze części zamiennych lub w poszukiwaniach interesującego Cię akcesorium. Nasz przyjazny zespół serwisowy z przyjemnością Ci doradzi.

Części do Mercedes-Benz – niezawodna obsługa serwisowa, wyprzedaże, rabaty i pomoc przy wyborze - auto części

Nasz warsztat opiera się na najwyższych standardach jakości. Dlatego do wszystkich prac używamy wyłącznie oryginalnych, gwarantowanych, wysokiej jakości części zamiennych i akcesoriów Mercedes-Benz. Niezależnie od tego, czy jest to filtr, zestaw kołowy czy towar, w naszym serwisie części i akcesoriów znajdziesz dokładnie to, czego szukasz. Sprawdź nasz katalog. A jeśli nie wiesz, czego szukasz, zadzwoń do nas lub wpadnij, a my to dla Ciebie znajdziemy.

Zamienne części samochodowe do Mercedesa - serwis MB Motors - nowe i używane

W naszym sklepie znajdziesz części zamienne Mercedes-Benz, oryginalne części i akcesoria, takie jak wycieraczki, ramiona wycieraczek i różne inne części zamienne.

Nasze oryginalne części i części zamienne są dostępne nie tylko do samochodów osobowych, ale także do ciężarówek Mercedes-Benz. W naszym sklepie znajdziesz oryginalne części do samochodów ciężarowych marki Mercedes. Przekonaj się o naszej szerokiej ofercie części MB Motors, bezkonkurencyjnych cenach specjalnych, a także o szybkiej dostawie.

Regenerowane części zamienne do Mercedes-Benz - oryginalne części mercedes

Nawet jeśli Mercedes-Benz się starzeje, większość jego części jest nadal najwyższej jakości. Są one odpowiednio przetwarzane przez ekspertów i aktualizowane zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi. Oferujemy Państwu dużą ilość podzespołów jako oryginalne części zamienne Mercedes-Benz, w tym agregaty, podzespoły mechaniczne, elektroniczne czy części do silników hybrydowych i e-drive.

Mercedes – Benz – lider motoryzacji przez duże M - sprawdź naszą ofertę - sklep z częściami

Regeneracja oryginalnych regenerowanych części Mercedes-Benz jest ściśle kontrolowana i odbywa się w kilku krokach: od całkowitego demontażu po czyszczenie i testy elektryczne - wszystko jest szczegółowo badane. Jeśli część nie spełnia specyfikacji, jest odpowiednio przetwarzana i naprawiana. Wszystkie zużywające się części są zawsze wymieniane na nowe. Do kontroli końcowej wszystkich oryginalnych części regenerowanych obowiązują te same surowe normy, co do części nowych.

Zapraszamy na wizytę w Van Pro Center Warszawa Janki już dziś!

Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych

Chcielibyśmy pozostać w kontakcie, aby móc informować o nowościach produktowych, promocjach i ofertach specjalnych. Wybierz preferowane formy kontaktu. Informacje będą dostarczane w oparciu o Politykę Prywatności - jej pełną treść znajdziesz poniżej.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MB MOTORS SP. Z O.O.Niniejsza Polityka prywatności została opracowana w celu transparentnego informowania Państwa m.in. o celach, sposobach i zakresie przetwarzanych danych osobowych, a także służy wypełnieniu obowiązku informacyjnego, określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej również jako: „RODO”.

Będziemy dokonywać regularnych przeglądów niniejszej Polityki oraz jej aktualizowania, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na treść przepisów prawa, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych, aktualnych praktyk w obszarze ochrony danych osobowych, a także jeżeli uznamy to za konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę danych osobowych, bądź nasze (jako administratora danych osobowych) usprawiedliwione interesy, jak również w przypadku wprowadzania lub doskonalenia procesów biznesowych.

Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki w przypadku zmian technologii, wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), jak również w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.§ 1 INFORMACJE OGÓLNEW pierwszej części Polityki prezentujemy ogólne informacje opisujące sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest MB Motors sp. z o.o., z siedzibą w Piasecznie, pod adresem ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno. We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw osób, których dane dotyczą mogą się Państwo kontaktować z Administratorem w następujący sposób:

 • Poczta tradycyjna: korespondencję należy kierować na adres Administratora (ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno) z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”;
 • Poczta elektroniczna: dane.osobowe@mbmotors.mercedes-benz.pl;
 • Aktualny kontakt do poszczególnych oddziałów Administratora dostępny jest na stronie internetowej: mbmotors.pl oraz mbmotors.mercedes-benz.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), jest nim Pan Tomasz Jaguś, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, za pośrednictwem:

 • Dedykowanego adresu e-mail: iod@mmotors.mercees-benz.pl;
 • Telefonicznie pod numerem: +48 690 221 852;
 • Korespondencyjnie pod adresem Administratora: ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”;
 • Osobiście w naszej siedzibie – jednak po uprzednim uzgodnieniu z IOD dogodnego terminu spotkania.
Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności wnioski Klientów, w ramach obowiązujących w naszej organizacji procedur przekazywane są każdorazowo do konsultacji IOD. Kierowanie zapytań dotyczących przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem wskazanych wyżej kanałów komunikacji zdecydowanie przyspieszy obsługę Państwa zapytań przez IOD.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe, które przetwarzamy jako administrator bądź w roli podmiotu przetwarzającego przetwarzamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych – są Państwo uprawnieni do uzyskania od nas potwierdzenia, czy i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mogą Państwo również na wniosek otrzymać od nas kopię Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;

Prawo do sprostowania danych – w każdej sytuacji, gdy z jakiegoś powodu dane, które przetwarzamy okażą się nieprawidłowe, bądź nieaktualne, czy też niekompletne mogą Państwo oczekiwać od nas ich sprostowania;

Prawo do usunięcia danych – potocznie prawo do bycia zapomnianym. Jeśli nie życzą sobie Państwo abyśmy dalej przetwarzali Państwa dane osobowe, usuniemy je. Istnieją jednak sytuacje, w których prawo to będzie ograniczone (nie będziemy mogli usunąć wszystkich danych i ograniczymy ich przetwarzanie do niezbędnego minimalnego zakresu oraz czasu), np. w sytuacji, gdy:

 • będziemy zobowiązani do ich przetwarzania w związku z istniejącym obowiązkiem prawnym, ciążącym na nas jako administratorze (np. celem dopełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i księgowych oraz rachunkowych);
 • dane przetwarzamy celem zachowania rozliczalności oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  • Aby umożliwić Państwu skorzystanie z oferowanych przez nas produktów i usług oraz realizować obowiązki prawne ciążące na nas (jako administratorze danych) wynikające z przepisów prawa (m.in. podatkowych i księgowych oraz rachunkowych, a także przeciwdziałania praniu pieniędzy, realizacji obowiązków związanych z wykonywaniem obowiązków dotyczących środków ograniczających, sankcji międzynarodowych i innych środków dotyczących kontroli eksportu) dane zebrane w celu realizacji umowy, którą zawrzemy z Państwem w relacji Sprzedawca <–> Klient, po zrealizowaniu umowy przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat [PG1] ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym zawarta została umowa. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dla celu wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w odniesieniu do konieczności przetwarzania Państwa danych osobowych po realizacji wiążącej nas umowy;
  • Celem zachowania rozliczalności oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami do czasu ich przedawnienia przetwarzamy dane w ograniczonym zakresie również po realizacji innych celów przetwarzania. Co do zasady maksymalny okres przetwarzania danych dla tego celu wynosi 6 [PG2] lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiła ostatnia interakcja z Państwem, chyba że przepisy stanowią inaczej. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • Na potrzeby realizacji działań marketingowych zgodnie z regulacjami przyjętymi w RODO przetwarzamy udostępnione przez Państwa dane kontaktowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego – mogą Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw co do takiego przetwarzania do czasu wyrażenia przez Państwa zgody na kierowanie informacji handlowych, w tym również o najnowszych promocjach i wydarzeniach, a realizacje działań marketingowych rozpoczniemy dopiero po otrzymaniu Państwa wyraźnej zgody. Działania marketingowe będziemy wówczas prowadzili do momentu jej odwołania;
  • Jeśli dokonali Państwo zakupu pojazdu w MB Motors w trosce o Państwa bezpieczeństwo i ochronę Państwa interesów będziemy również przetwarzać Państwa dane przez okres tożsamy z okresem gwarancji udzielanej przez producenta pojazdów celem zrealizowania praw wynikających z udzielonej gwarancji oraz tzw. kampanii przywoławczych w przypadku stwierdzenia przez producenta wady pojazdu lub jego części – jeśli zajdzie taka konieczność. Najdłuższy okres gwarancji na dzień powstawania niniejszego dokumentu wynosi 12 [PG3] lat co do zasady licząc momentu odebrania przez Państwa zakupionego pojazdu. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku skorzystania z tego prawa, ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych jedynie do czynności przechowywania;

Prawo do przenoszenia danych – możemy przekazać Państwu dane osobowe, które Państwa dotyczą w formie np. pliku excel lub pdf, bądź na Państwa życzenie przekazać je bezpośrednio do innego administratora;

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – w dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą. Podobnie jak w przypadku realizacji prawa do usunięcia danych, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy zobowiązani lub uprawnieni do ich dalszego przetwarzania ze względu na prawnie uzasadnione podstawy;

Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – z decyzją opartą na zautomatyzowanym przetwarzaniu będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy zostanie ona podjęta bez udziału człowieka. W naszej działalności takie sytuacje nie mają miejsca w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych;

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl). Przed podjęciem takiej decyzji sugerujemy jednak uprzedni kontakt z naszym IOD celem wyjaśnienia kwestii budzących zastrzeżenia.OKRESY PRZEZ JAKIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Okresy przetwarzania wynikają głównie z obowiązków, które ciążą na nas (jako administratorze danych) i są ustalane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przetwarzamy dane w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę (marketing bezpośredni), w takim przypadku przetwarzamy dane, do momentu aż zgoda zostanie wycofana. Poniżej przedstawiamy informację na temat okresów, przez które przetwarzamy Państwa dane osobowe w zależności od realizowanego celu przetwarzania:

Dane osobowe przechowujemy przez okres, którego długość jest uwarunkowana celem, do którego zostały pozyskane. Jeśli dane są przetwarzane w kilku różnych celach, są usuwane bądź przechowywane w formie, która uniemożliwia bezpośrednią identyfikację Klienta, niezwłocznie po realizacji ostatniego ze zdefiniowanych celów.PRZETWARZANIE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII DANYCH OSOBOWYCH

W żadnym przypadku naszej działalności nie przetwarzamy danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 RODO dotyczących naszych Klientów.PRZETWARZANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH WYROKÓW SKAZUJĄCYCH I CZYNÓW ZABRONIONYCH

Co do zasady nie chcielibyśmy przetwarzać danych z tej kategorii. Czasem jednak zdarza się, że kierowcy udostępnianych przez nas pojazdów otrzymują mandaty np. za niewłaściwe parkowanie bądź nieprzestrzeganie przepisów Prawa o ruchu drogowym lub w inny sposób przekraczają obowiązujące przepisy prawa. W sytuacji gdy uprawniony podmiot (np. Policja, Straż Miejska, Urząd Gminy) zwróci się do nas z prośbą o wskazanie osoby kierującej pojazdem jednocześnie przekazuje nam informację o zdarzeniu – przez co jesteśmy w stanie powiązać te informacje z konkretną osobą.ODBIORCY DANYCH – CZYLI KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanych powyżej celów przetwarzania. W takiej sytuacji powierzone do przetwarzania dane będą przetwarzane przez podmioty trzecie w naszym imieniu i wyłącznie w celach określonych przez nas.

Poniżej przedstawiamy listę kategorii odbiorców, którym możemy przekazywać Państwa dane osobowe:

 • Podmioty wchodzące w skład Mercedes-Benz Group AG i z nią współpracujące (Importer, producent pojazdu lub przedstawiciel producenta pojazdu) à Polityka prywatności dot. usług posprzedażnych_AS 1.pdf;
 • Zakłady ubezpieczeń, podmioty/instytucje finansowe, brokerzy i pośrednicy;
 • Podmioty świadczące usługi hostingowe;
 • Zewnętrzni dostawcy usług marketingowych, podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe, badania ankietowe w tym satysfakcji Klienta;
 • Zewnętrzni dostawcy usług, którzy wykonują usługi na nasze zlecenie np. usługi detailingowe, usługi transportu i holowania pojazdów (w tym door-to-door);
 • Podwykonawcy, świadczący usługi z zakresu dostarczenia oprogramowania, usług płatności, usług wsparcia lub serwisu sprzętu, a także dostawcy towarów oraz usług, z pomocy których korzystamy;
 • Kancelarie lub firmy windykacyjne;
 • Audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;
 • Organy administracji publicznej i uprawnione służby – w zakresie i przypadkach określonych przepisami prawa;
 • Operatorzy pocztowi w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe;
 • Firmy zajmujące się ochroną osób i mienia, świadczące na naszą rzecz usługi nadzoru wizyjnego i ochrony mienia.
Z racji faktu, że jesteśmy częścią Grupy Emil Frey Polska Państwa dane mogą być również przekazywane do Emil Frey Polska Sp. z o.o., a w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych kontaktowych w celu realizacji marketingu produktów i usług oferowanych przez pozostałe podmioty z Grupy Emil Frey Polska – również do Bawaria Motors Sp. z o.o. i Bohemia Motors Sp. z o.o.PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy Kapitałowej Emil Frey, w związku z tym pewne informacje, w tym dane osobowe mogą być przekazywane do Emil Frey Holding AG z siedzibą w Zurychu (Szwajcaria), adres: Badenerstrasse 600, 8048 Zurych i podmiotom wchodzącym w skład Grupy Emil Frey i z nią współpracującym. Pragniemy jednocześnie poinformować, że Szwajcaria została uznana przez Komisję Europejską za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych (Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Co do zasady Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, nie podlegają decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Sytuacją, w której stosujemy profilowanie (w tym w sposób częściowo zautomatyzowany) jest prowadzenie personalizowanych działań marketingowych, dostosowanych do profilu odbiorcy w oparciu o przekazane kategorie danych osobowych, osobiste preferencje i zachowania wynikające z informacji o dotychczas wybieranych przez Klienta produktach i usługach przez nas oferowanych. Profilowanie ma miejsce jedynie w przypadku, gdy wyrażą Państwo uprzednio zgodę na otrzymywanie informacji o specjalnie przygotowanych dla Państwa ofertach marketingowych.§ 2 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCHW tej części Polityki wyjaśnimy Państwu sytuacje, w których przetwarzamy Państwa dane osobowe, wskażemy m.in.: cele przetwarzania, podstawy prawne oraz zakresy danych przetwarzanych w ramach poszczególnych czynności. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym informacje o przysługujących Państwu prawach zaprezentowaliśmy w § 1 niniejszej Polityki.

W każdej sytuacji podanie danych jest dobrowolne, jednak jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas towarów lub usług, podanie danych (których zakresy wskazujemy poniżej) będzie niezbędne.

Poniżej przedstawiamy katalog czynności w ramach realizacji których przetwarzamy Państwa dane osobowe:

SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW NOWYCH I UŻYWANYCH

 • Cel przetwarzania:
Zakup oraz sprzedaż samochodu wiąże się zkoniecznością zawarcia i realizacji umowy, w ramach której niezbędne jest przetwarzanieprzez nas danych osobowych Kupującego.


 • Podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Dane przetwarzamy celem wykonania umowy, której są Państwo stroną – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • Jako administrator danych musimy również wypełnić ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa (m.in. podatkowych i księgowych oraz rachunkowych, a także przeciwdziałania praniu pieniędzy) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • Aby zachować tzw. rozliczalność i mieć możliwość ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi nasz (jako administratora danych) tzw. uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • W trosce o Państwa bezpieczeństwo i ochronę Państwa interesów będziemy również przetwarzać Państwa dane celem zrealizowania tzw. kampanii przywoławczych w przypadku stwierdzenia przez producenta wady pojazdu lub jego części – jeśli zajdzie taka konieczność – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
 • Zakres przetwarzanych danych:
  • Imię i nazwisko;
  • Adres;
  • PESEL/NIP;
  • numer dokumentu tożsamości;
  • Dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres e-mail.
Zakup oraz sprzedaż samochodu wiąże się z koniecznością zawarcia i realizacji umowy, w ramach której niezbędne jest przetwarzanie przez nas danych osobowych Kupującego.

REALIZACJA USŁUG SERWISOWYCH

 • Cel przetwarzania:
Wykonanie napraw serwisowych również wiąże się z koniecznością zawarcia i realizacji umowy, w ramach której niezbędne jest przetwarzanie przez nas danych osobowych Klienta.


 • Podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Dane przetwarzamy celem wykonania umowy, której są Państwo stroną – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • Jako administrator danych musimy również wypełnić ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa (m.in. podatkowych i księgowych oraz rachunkowych, a także przeciwdziałania praniu pieniędzy) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • Aby zachować tzw. rozliczalność i mieć możliwość ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi nasz (jako administratora danych) tzw. uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • W trosce o Państwa bezpieczeństwo i ochronę Państwa interesów będziemy również przetwarzać Państwa dane celem zrealizowania tzw. kampanii przywoławczych w przypadku stwierdzenia przez producenta wady pojazdu lub jego części – jeśli zajdzie taka konieczność – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
 • Zakres przetwarzanych danych:
  • Imię i nazwisko;
  • Adres;
  • NIP;
  • Dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres e-mail;
  • Numer VIN oraz numer rejestracyjny pojazdu
Wykonanie napraw serwisowych również wiąże się z koniecznością zawarcia i realizacji umowy, w ramach której niezbędne jest przetwarzanie przez nas danych osobowych Klienta.

UMOŻLIWIENIE JAZDY TESTOWEJ/UŻYCZENIE POJAZDU

 • Cel przetwarzania:
Użyczenie pojazdu celem wynajmu bądź umożliwienia Państwu jazdy testowej przed zakupem pojazdu również wiąże się z koniecznością zawarcia i realizacji umowy, w ramach której niezbędne jest przetwarzanie przez nas danych osobowych Klienta.


 • Podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Dane przetwarzamy celem wykonania umowy, której są Państwo stroną – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • Jako administrator danych musimy również wypełnić ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa (m.in. podatkowych i księgowych oraz rachunkowych, a także przeciwdziałania praniu pieniędzy) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • Aby zachować tzw. rozliczalność i mieć możliwość ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi nasz (jako administratora danych) tzw. uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Zakres przetwarzanych danych:
  • Imię i nazwisko;
  • Adres;
  • Dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres e-mail;
  • Numer i seria dokumentu tożsamości;
  • Numer prawa jazdy.
Użyczenie pojazdu celem wynajmu bądź umożliwienia Państwu jazdy testowej przed zakupem pojazdu również wiąże się z koniecznością zawarcia i realizacji umowy, w ramach której niezbędne jest przetwarzanie przez nas danych osobowych Klienta.

PROWADZENIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

 • Cel przetwarzania:
Działaniamarketingowe prowadzimy, aby dostarczyć Państwu informacje o najnowszychproduktach i usługach, promocjach i organizowanych przez nas wydarzeniach,a także w celu umożliwienia Państwu udziału w wydarzeniach/eventach i ichdalszej promocji. Jeśli uzyskamy na to Państwa wyraźną zgodę, będziemy wówczas przekazywaćPaństwu ww. informacje, za pośrednictwem kanału (bądź kanałów) komunikacji,który Państwo wskażą jako właściwy.


 • Podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Dane przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), komunikację marketingową będziemy kierować do Państwa dopiero od momentu wyrażenia przez Państwa wyraźnej zgody na otrzymywanie od nas informacji marketingowych;
  • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W zakresie wyrażonej zgody dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednak fakt wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez wycofaniem udzielonej zgody;
  • Aby zachować tzw. rozliczalność i mieć możliwość ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi nasz (jako administratora danych) tzw. uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Zakres przetwarzanych danych:
  • Imię i nazwisko;
  • Wskazane przez Państwa dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny;
  • Wizerunek oraz dane dot. pojazdu (np. numer VIN, numer rejestracyjny, marka i model) – w przypadku udziału w wydarzeniach/eventach.
Działania marketingowe prowadzimy, aby dostarczyć Państwu informacje o najnowszych produktach i usługach, promocjach i organizowanych przez nas wydarzeniach, a także w celu umożliwienia Państwu udziału w wydarzeniach/eventach i ich dalszej promocji. Jeśli uzyskamy na to Państwa wyraźną zgodę, będziemy wówczas przekazywać Państwu ww. informacje, za pośrednictwem kanału (bądź kanałów) komunikacji, który Państwo wskażą jako właściwy.

BADANIE SATYSFAKCJI ORAZ POZYSKIWANIE OPINII NA TEMAT OFEROWANYCH PRODUKTÓW I JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG

 • Cel przetwarzania:
Nieustannie dbamy oto, aby świadczyć usługi na najwyższym poziome zarówno pod względem technicznymjak również w zakresie standardów obsługi Klienta. Idea ciągłego doskonaleniatowarzyszy nam w każdym z realizowanych procesów m.in. w kontakcie z Klientem.Stąd po zrealizowaniu usługi, czy też odpowiedzi na Państwa zapytania możemysię kontaktować z Państwem w celu zasięgnięcia Państwa opinii na tematoferowanych produktów i jakości świadczonych przez nas usług.


 • Podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Dane przetwarzamy w oparciu o nasz (jako administratora danych) tzw. uzasadniony interes, którym jest badanie satysfakcji Klienta oraz pozyskiwanie opinii na temat oferowanych produktów i jakości świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Zakres przetwarzanych danych:
  • Imię i nazwisko;
  • Wskazane przez Państwa dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail.
Nieustannie dbamy o to, aby świadczyć usługi na najwyższym poziome zarówno pod względem technicznym jak również w zakresie standardów obsługi Klienta. Idea ciągłego doskonalenia towarzyszy nam w każdym z realizowanych procesów m.in. w kontakcie z Klientem. Stąd po zrealizowaniu usługi, czy też odpowiedzi na Państwa zapytania możemy się kontaktować z Państwem w celu zasięgnięcia Państwa opinii na temat oferowanych produktów i jakości świadczonych przez nas usług.

REALIZACJA TZW. KAMPANII PRZYWOŁAWCZYCH

 • Cel przetwarzania:
Jeśli dokonaliPaństwo zakupu pojazdu w MB Motors w trosce o Państwa bezpieczeństwoi ochronę Państwa interesów będziemy również przetwarzać Państwa daneosobowe celem zrealizowania tzw. kampanii przywoławczych w przypadkustwierdzenia przez producenta wady pojazdu lub jego części – jeśli zajdzie takakonieczność.


 • Podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Przetwarzanie danych w tym przypadku jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a podstawą prawną przetwarzania jest – art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
 • Zakres przetwarzanych danych:
  • Imię i nazwisko;
  • Wskazane przez Państwa dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny;
  • Numer VIN oraz numer rejestracyjny pojazdu.
Jeśli dokonali Państwo zakupu pojazdu w MB Motors w trosce o Państwa bezpieczeństwo i ochronę Państwa interesów będziemy również przetwarzać Państwa dane osobowe celem zrealizowania tzw. kampanii przywoławczych w przypadku stwierdzenia przez producenta wady pojazdu lub jego części – jeśli zajdzie taka konieczność.MONITORING WIZYJNY

 • Cel przetwarzania:
W trosce ozapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników, Klientów i innych osóbprzebywających w naszych obiektach oraz celem ochrony mienia prowadzimymonitoring wizyjny w naszych obiektach i wokół nich.


 • Podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Przetwarzanie danych w tym przypadku jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie naszych obiektów, a podstawą prawną przetwarzania jest nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Zakres przetwarzanych danych:
  • Wizerunek;
  • Numery rejestracyjne pojazdów wjeżdżających w obszar objęty monitoringiem.
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników, Klientów i innych osób przebywających w naszych obiektach oraz celem ochrony mienia prowadzimy monitoring wizyjny w naszych obiektach i wokół nich.

KORZYSTANIE Z NASZYCH SERWISÓW (WITRYNY INTERNETOWE, MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE)

 • Cel, sposób i zakres przetwarzanych danych osobowych:
Dane osoboweuzyskane za pośrednictwem strony internetowej przetwarzamy w celu zapewnieniaobsługi użytkowników, świadczenia usług, zgłaszania reklamacji, komunikacji zużytkownikami.


 • Podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Dla celów związanych z realizacją czynności analitycznych, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami dane przetwarzamy w oparciu o nasz (jako administratora) tzw. uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • W celach udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania wysłane za pośrednictwem dedykowanych formularzy internetowych – dane przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przez zgodę należy w tym przypadku rozumieć również tzw. wyraźne działanie potwierdzające, którym w tym przypadku będzie wypełnienie i przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub czatu.
Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony internetowej przetwarzamy w celu zapewnienia obsługi użytkowników, świadczenia usług, zgłaszania reklamacji, komunikacji z użytkownikami.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe:

Dane osobowe, które Państwo podają lub udostępniają na Stronie Internetowej, Formularzach kontaktowych oraz serwisach i aplikacjach internetowych w ramach korzystania z naszych usług, takie jak przede wszystkim: imię i nazwisko, nick lub login, adres e-mail, numer telefonu, miasto, adres korespondencyjny, informacje z portalów społecznościowych, informacje na temat pojazdu (takie jak: marka i model, numer VIN). Dodatkowo na stronie internetowej zbieramy informacje zawarte w logach systemowych oraz uzyskane dzięki zastosowanym technologiom wsparcia (np. adresy IP, cookies – ciasteczka, lokalizacja).

Nasza strona internetowa jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług internetowych GForces Web Management Polska Sp. z o.o. i GForces Web Management Ltd. ("GForces") oraz w zakresie formularza kontaktowego oraz obsługi połączeń / centrali telefonicznej przez Netia S.A. z siedzibą w Warszawie.

GForces zobowiązuje się do zapewnienia, że dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i jest bezpieczne. GForces jest certyfikowany zgodnie ze standardem ISO27001 (międzynarodowy standard bezpieczeństwa informacji). GForces wykorzystuje Amazon Web Services Inc. jako dostawcę platformy chmurowej. Wszystkie dane przetwarzane przez GForces są przechowywane na serwerach Amazon w EOG. Zagraniczne spółki zależne GForces czasami potrzebują dostępu do danych osobowych w celu świadczenia określonych usług wsparcia i rozwoju w imieniu GForces. Zapoznaj się z polityką prywatności na www.gforces.co.uk/privacy-policy aby poznać więcej szczegółów na temat zagranicznych oddziałów i obowiązujących zabezpieczeń.

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową

Gdy ktoś odwiedza naszą witrynę, GForces gromadzi standardowe dane dziennika internetowego (Twój adres IP, przeglądarka i typ urządzenia) oraz szczegóły wzorców zachowań użytkowników (miejsce, w którym dołączyłeś do naszej witryny, ścieżkę, którą podążasz przez naszą stronę i gdzie ją opuścisz). Są one przechowywane razem z unikalnym identyfikatorem, który jest ciągiem liczb. GForces gromadzi te informacje w uzasadnionym biznesowym celu monitorowania liczby odwiedzających różne części witryny, mierzenia ogólnej lokalizacji geograficznej odwiedzających i poziomów zaangażowania, co z kolei umożliwia jej ulepszanie swoich witryn i usług oraz zapewnienie usług z zakresu Business Intelligence. Ta informacja jest przetwarzana tylko w sposób, który nie identyfikuje nikogo i jest przechowywane przez czas nieokreślony. GForces używa również Google Analytics do zbierania standardowych danych dziennika internetowego i szczegółowych informacji o zachowaniach użytkowników, które są przechowywane razem z unikalnymi identyfikatorami (tj. ciągami liczb). Zbieramy te informacje w uzasadnionym biznesowym celu monitorowania ruchu na stronie i poziomu zaangażowania, co z kolei pozwala nam wprowadzać ulepszenia na naszej stronie internetowej oraz usprawniać sposób sprzedaży naszych samochodów i usług. Ta informacja jest przetwarzana tylko w sposób, który nie identyfikuje nikogo i jest przechowywana przez czas nieokreślony.

Możemy zbierać informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez adresy IP urządzeń, z których następuje połączenie ze stroną internetową, również w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych lokalizacyjnych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika oraz innych informacji przetwarzanych na stronie internetowej na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jeśli korzystasz z naszych formularzy zapytania

W wyniku przesłania informacji za pomocą formularza na stronie internetowej, GForces przetwarza zebrane dane i przechowuje je przez 31 dni w uzasadnionym celu biznesowym, umożliwiając nam dostęp do informacji i rozpatrzenie wniosku. Są one następnie przechowywane przez kolejne 14 dni w GForces w rutynowych kopiach zapasowych dla celów zapewnienia ciągłości działania. Zbieramy następujące informacje:

Kod pocztowy

Jeśli wpiszesz swój kod pocztowy, GForces go zapisze i połączy go ze standardowymi danymi już zebranymi w Internecie (używane są w tych samych celach, co informacje opisane powyżej).

Pliki cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie) i które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu ze stroną internetową. Ciasteczka pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Korzystamy z plików cookies przede wszystkim w następujących celach:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • monitorowanie ruchu na naszych stronach internetowych;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników strony internetowej;
 • ustalania jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść, jak często użytkownicy wybierają usługę, wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce, wykorzystanie narzędzia do komunikacji, ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości, przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów lub usług;
 • integracja z portalem społecznościom;
 • utrzymania sesji użytkownika;
 • zapamiętania podejmowanych przez użytkownika interakcji lub wyborach;
 • dostarczania użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W celu zapewnienia najwyższego poziomu interoperacyjności oraz wraz z rozwojem usług możemy także korzystać z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies. Lista tych podmiotów podana została poniżej i może ulegać zmianom w czasie odpowiednio do rozwoju strony internetowej:

Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

Niektóre pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania strony internetowej, a także pomagają w zapobieganiu nadużyciom na stronie internetowej.

Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne akceptowanie i przyjmowanie cookies. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez stronę internetową lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez stronę internetową mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranej usługi.

Szczegółowe informacje na temat cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy odnośniki do stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla przykładowych przeglądarek internetowych:

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych:

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (również w drodze profilowania), jednakże bez skutków prawnych dla osoby fizycznej lub innych konsekwencji, które w podobny sposób istotnie mogą wpływać sytuację osoby fizycznej. Poniżej przedstawiamy informacje na temat profilowania:

 • na potrzeby profilowania nie będziemy przetwarzać żadnych danych wrażliwych;
 • możemy dokonywać profilowania w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających ze strony internetowej lub produktów bądź usług i dopasowywania treści znajdujących się na naszych stronach internetowych lub produktach do tych preferencji;
 • możemy profilować przede wszystkim w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Dla celów związanych z realizacją czynności analitycznych, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami dane przetwarzamy w oparciu o nasz (jako administratora) tzw. uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • W celach udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania wysłane za pośrednictwem dedykowanych formularzy internetowych – dane przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przez zgodę należy w tym przypadku rozumieć również tzw. wyraźne działanie potwierdzające, którym w tym przypadku będzie wypełnienie i przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub czatu.